Quensell, Bernhard

Quensell, Wolf
Quensell, Hans
Quensell, Hans Joachim
Quensell, Andreas Ernst
Quensell, Ursel Maria, geb. Schaper
Quensell, Heinrich Georg Siegmund
Quensell, Bernhard
Quensell, Marie Charlotte, geb. Schmidt

Eltern

Vater: Quensell, Heinrich Georg Siegmund
Mutter: Quensell, Marie Charlotte, geb. Schmidt

Ereignisse

Geburt
   Datum: 9 OCT 1817
   Ort: Clausthal im Harz

Tod
   Datum: 12 SEP 1886
   Ort: Berlin

Beruf sp‰ter Kaufmann in Berlin

Beruf Fˆrster zu Uslar

Beziehungen

Beziehung mit Quensell, Louise, geb. Beermann
    Sonstige Beziehung; 
    Sonstige Beziehung; 

Kinder von Quensell, Bernhard und Quensell, Louise, geb. Beermann
   Quensell, Bernhard (11 APR 1850)
   Quensell, Anna (28 FEB 1852)
   Quensell, Albert (24 FEB 1856)
   Quensell, Hedwig (2 APR 1860)

Zurück zur Übersicht